چقدرصبورشده ام

ساخت وبلاگ
هوالصبورالسلام علیک یااباصالحبرای صبای قشنگمصبای عزیزم!این روزهاغم تو دریای چشمهای خوشگلت غلیان میکنه مثل اون روزکه بغضهاتو بالقمه های اجباری فرومیدادی این روزهابغضهاتوباخنده های زورکی قورت میدیکاش جراتشوداشتم بغلت کنم روپاهام بنشونمت به قلبم بچسبونمت تاصدای صربان قلب مادرت روبشنویهنوزیکسال نیست که بی مادرشدی اماکسی جای مادرت راگرفته است بهارخانم زن خوبی ست مادرخوبی هم هست امادیروزکه فرشته شدی وتوی جشن تکلیف دنبال دستهایش برای بوسیدن بودی اونبوداماتوبازهم قوی بودی بغضت رابالبخندزورکی قورت دادیازوقتی بهاراومده انگارتودوباره شکفتی خنده هات قندروتوی دلم آب میکنهصبای عزیزم همیشه قوی باش همیشه بخند وهمیشه برای روزهای نیومده فکرهای خوب بکن چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 74 تاريخ : پنجشنبه 6 بهمن 1401 ساعت: 20:09

من پری کوچک غمگینی رامی شناسم
که دراقیانوسی مسکن دارد
ودلش رادر نی لبک چوپان می نوازدارام آرام
پری کوچک غمگینی
که شب از یک بوسه می میرد
وسحرگاه از یک بوسه بدنیاخواهدامد
فروغ فرخزاد
"یادم بماندکه هیچوقت دوستم نداشتی".

چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 49 تاريخ : پنجشنبه 6 بهمن 1401 ساعت: 20:09

هوالصبور السلام علیک یااباصالح چقدرصبورشده ام...
ما را در سایت چقدرصبورشده ام دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : donyay1magnoon بازدید : 74 تاريخ : پنجشنبه 6 بهمن 1401 ساعت: 20:09